کلیدواژه‌ها = قراردادهای خدمات نگهداری سنتی
بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 209-232

رعنا خوشدل نیت؛ مجید پرچمی جلال؛ مهدی روانشادنیا