کلیدواژه‌ها = بهره ­وری، شاخص مالم ­­کوئیست، سامانه مترو، تحلیل پوششی داده­ها، حمل ­و­نقل طبقه ­بندی JEL:O32