کلیدواژه‌ها = نقشه استراتژی
طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه آهن قم مبتنی بر برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

محمد رضا فتحی؛ فخرالدین پیروزفر؛ رضا فتحی


طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه‌آهن قم مبتنی بر برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 151-164

محمد رضا فتحی؛ فخرالدین پیروزفر؛ رضا فتحی