کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری در راه آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

فرزانه نظری زاده؛ محمود فخرایی گشتی؛ حمید علیپور صبحی؛ الهام فاطمه اسمعیلی


شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان به مسافرت با شرکت های هواپیمایی (مطالعه موردی استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

علی مرادی؛ سمیرا پرویز


ارزیابی کیفیت سرویس سیستم اتوبوسرانی توسط استاندارد TCQSM

دوره 31، شماره 116، مرداد 1402، صفحه 117-136

10.22034/road.2023.376017.2121

الهه سپهری؛ امیرمسعود رحیمی