کلیدواژه‌ها = کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها با مرز مجازی‌‌همکارانه ‌(VFB-DEA)
ارزیابی کارایی عملکرد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور با استفاده از تکنیک VFB-DEA

دوره 27، شماره 100، آبان 1398، صفحه 101-118

تورج کریمی؛ میثم شهبازی؛ علی یوسف زاده