کلیدواژه‌ها = قطار سبک شهری
عوامل موثر در توجیه اقتصادی قطار سبک شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 13-27

سید فرزین فائزی؛ شاپور زارعی چقاالهی‌


بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

دوره 25، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 47-56

صالح شریف طهرانی؛ محمد پورباقر؛ محمد حاجی جعفری