کلیدواژه‌ها = رگرسیون دوجمله‌ای منفی
مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطع های سه شاخه شهری

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 37-50

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی