کلیدواژه‌ها = حمل و نقل دریایی
بررسی فناوری‌های صنعت چهار در حمل و نقل دریایی

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 235-244

10.22034/road.2022.336322.2036

دامون رزمجویی؛ مسلم علی محمدلو؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر