کلیدواژه‌ها = توسعه
ارزیابی شاخص‌های حمل و نقل و ارتباطات استانهای ایران

دوره 23، شماره 84، مهر 1394، صفحه 179-188

یعقوب کمائی زاده؛ ابوالفضل شعبانی؛ غلامرضا سروشان؛ مسعود اسدی