کلیدواژه‌ها = روش برش استوانه ای
شمع پیچی و کاربرد آن در بهسازی خاک بستر راه

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 197-206

10.22034/road.2021.302134.1979

علی چغامه؛ محمد علی ارجمند؛ مصطفی آدرسی