کلیدواژه‌ها = محور راه اصلی یاسوج - شیراز
بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22034/road.2022.325177.2024

علی آرام؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ احسان روستایی؛ اعظم صالح نسب