کلیدواژه‌ها = زمان سفر
امکان سنجی مدیریت پویای مقطع عرضی در معابر درون شهری

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 109-118

10.22034/road.2022.341662.2048

سید محمد سادات حسینی؛ سهیل توکلی


پیش‌بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه‌ی موردی: ناحیه 1 مشهد)

دوره 24، شماره 89، دی 1395، صفحه 209-218

مهدی جهانگرد؛ محمدعلی پیرایش؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


ارایه راهکار بهبود شرایط ترافیکی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Aimsun

دوره 24، شماره 87، تیر 1395، صفحه 129-142

امیر کاظمی فرد؛ فریدون مقدس نژاد؛ شعله کاظمی فرد