کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
نقش پراکنش کاربری‌ اراضی بر سفرهای دورن شهری جهت ساماندهی ترافیک شهر گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397

خدارحم بزی؛ ابراهیم معمری؛ مجتبی حسین نژاد


تحلیل ارتباط فضایی کاربری اراضی با حمل‌ونقل پایدار شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/road.2023.367197.2105

هوشنگ سرور؛ رضا فرناد