نویسنده = ابوالفضل افشین
ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه و بازالت

دوره 25، شماره 92، آذر 1396، صفحه 61-74

حسن زیاری؛ حسن دیواندری؛ ابوالفضل افشین