به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – ترویجی با عنوان جاده را منتشر می نماید.

فصلنامه جاده مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics یا  COPE پیروی می کند.

محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش های مختلف مهندسی حمل و نقل از جمله:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
 • حقوق حمل و نقل
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • روسازی راه و راه آهن
 • سیستم های هوشمند حمل و نقل
 • مدیریت بحران در حمل و نقل
 • مهندسی ارزش در حمل و نقل
 • مهندسی ایمنی حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

لازم به ذکر است که اولویت پذیرش، با مقالاتی است که در رابطه با مسایل ایران باشد.

شماره جاری: دوره 28، شماره 104، پاییز 1399، صفحه 1-250 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی
شاپا چاپی
1735-062X
شاپا الکترونیکی
2676-4261