به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – ترویجی با عنوان جاده را منتشر می نماید.

فصلنامه جاده مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics یا  COPE پیروی می کند.

محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش های مختلف مهندسی حمل و نقل از جمله:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • روسازی راه و راه آهن
 • سیستم های هوشمند حمل و نقل
 • مدیریت بحران در حمل و نقل
 • مهندسی ارزش در حمل و نقل
 • مهندسی ایمنی حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

لازم به ذکر است که اولویت پذیرش، با مقالاتی است که در رابطه با مسایل ایران باشد.

اختصاص  (Digital Object Identifier (DOI

 • قابل توجه نویسندگان محترم، از فصل بهار سال 1400 به تمام مقالات پذیرفته شده در نشریه جاده کد DOI تخصیص می یابد.

شماره جاری: دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان