به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – ترویجی با عنوان جاده را منتشر می نماید.

محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش های مختلف مهندسی حمل و نقل از جمله:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
 • حقوق حمل و نقل
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • روسازی راه و راه آهن
 • سیستم های هوشمند حمل و نقل
 • مدیریت بحران در حمل و نقل
 • مهندسی ارزش در حمل و نقل
 • مهندسی ایمنی حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

لازم به ذکر است که اولویت پذیرش، با مقالاتی است که در رابطه با مسایل ایران باشد.

شماره جاری: دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 1-200 

12. ارایه مدل پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی شهری

صفحه 145-159

محمدمهدی حیدری؛ میلاد عقیلی لطف؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی
شاپا چاپی
1735-062X
شاپا الکترونیکی
2676-4261