نویسنده = مریم شیراوند
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

دوره 29، شماره 106، بهار 1400، صفحه 85-94

10.22034/road.2021.90591

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ مریم شیراوند