ارزیابی و مقایسه تأثیر ضایعات کیسه پلیمری و تایر فرسوده بر خصوصیات مقاومتی ماسه‌رس‌دار تثبیت‌شده با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی زلزله و ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی زلزله و ژئوتکنیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از الیاف ضایعات کیسه­های پلیمری، خرده لاستیک و همچنین الیاف ضایعاتی لاستیک (به تنهایی و در ترکیب با سیمان) به منظور تثبیت خاک ماسه رس دار ارزیابی شده است. برخی مشخصات اصلی نمونه­های آزمایشگاهی با آزمایشهای حدود اتربرگ،‌ تراکم پروکتور استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری حاصل شده­اند. مشخصات به دست آمده با خواص ماسه­رس­دار تثبیت نشده و تثبیت شده با سیمان مقایسه شده و نتایج مشاهده شده تشریح شده است. نتایج نشان می­دهند که نمونه های اصلاح شده با سیمان سبب کاهش قابل ملاحظه­ای در دامنه خمیری خاک می­شوند. نتایج تست تراکم نشان می­دهد که مخلوط کردن ضایعات برای تثبیت خاک ماسه­ای سبب کاهش مقدار رطوبت بهینه و نیز کاهش دانسیته خشک حداکثر شده است. از میان مواد ضایعاتی استفاده شده، الیاف کیسه پلیمری بیشترین تاثیر را بر روی وزن مخصوص خشک حداکثر با کاهش 4/1 درصدی آن نشان داد. نتایج نشان می­دهند که استفاده از ضایعات به تنهایی برای تثبیت ماسه سبب افزایش اندکی در مقاومت فشاری محدود­نشده نمونه­ها می­شود؛ در حالی که ترکیب ضایعات و سیمان سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری نمونه­ها در همان زمان عمل­آوری شده است. همچنین نمونه­های ساخته شده با الیاف کیسه پلیمری نسبت به سایر نمونه­ها دارای بیشترین مقدار افزایش مقاومت فشاری محدود نشده و جابجایی حداکثر به ترتیب برابر 32 و 58 درصد
می باشند.

کلیدواژه‌ها


طاهرخانی، ح. و کاظمی ثانی فریمانی، ب.، (1394)،
"­بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره 1، پاییز، ص.87- 103.
 
-طائریان، الف. ابطحی، س.م. کوشا، ب. و حجازی، س.م.، (1394)، "بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره 3، بهار،
ص. 479- 492.
 
-طاهرخانی، ح. و سلامی، ح.، (1392)، "­یادداشت پژوهشی مقایسه تثبیت­کننده­های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره 2، زمستان، ص. 263- 274.
 
-فخری، م. حسنی، ا. و صابری کرهرودی، ف.، (1395)،
"­تاثیر استفاده از خرده لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی­"، مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، سال دوم، شماره 2، تابستان­، ص. 37-50.
 
-مدرس، ا. و ایار، پ.، (1394)، "­استفاده از پودر ضایعات زغال سنگ و آهک در مخلو­ط­های آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره 1، پاییز، ص. 121- 140.
 
-محمدی، م. و توفیق، و.، (1395)، "­بررسی آزمایشگاهی تثبیت و تسلیح ماسه با استفاده از الیاف و اپوکسی رزین "، مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، سال دوم، شماره 1، بهار، ص، 103- 118.
-منصوریان، ا. و مولایی، م.، (1394)، "­ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط­های آسفالتی با استخوان­بندی سنگ
دانه­ای حاوی افزودنی­های خرده لاستیک و شیشه ". مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، سال اول، شماره 2. تابستان، ص. 77- 86.
 
-Anastasiadis, A., Senetakis, K. and Pilitakis, K. (2012), “Small-strain shear modulus and damping ratio of sand–rubber and gravel–rubber mixtures”, Geotechnical and Geological Engineering, 30 (2), pp.363–382.
 
-Al-Rawas, A.A., Taha, R., Nelson, J.D., Al-Shab, T. and Al-Siyabi, H., (2002), “A Comparative Evaluation of Various Additives Used in the Stabilization of Expansive Soils”. Geotechnical Testing Journal, 25 (2), pp.199-209.
 
-ASTM D422, (2007), “Standard test method for particle-size analysis of Soils”. Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken, PA, Vol. 04.08.
 
ASTM D4318, (2010), “Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soil”. Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken, PA. Vol. 04.08.
 
-ASTM D698, (2012), “Standard test method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort”. Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken, PA, Vol. 04.08.
 
-ASTM D 2166, (1982), “Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil”. West Conshohocken, Pennsylvania.
 
Bell, F.G., (1988), “Stabilization and treatment of clay soils with lime”. Journal of Ground Engineering, 21(1), pp.­10-15.
 
-Chen, H. and Wong, Q., (2006), “The behavior of soft soil stabilization using cement”. Bulletin of Engineering Geology and the Environmental, pp.10-15.
 
Croft, J.B., (1967), “The Influence of Soil Mineralogical Composition on Cement Stabilization”. Geo technique, London, England, 17, pp.119-135.
 
-Chen, M. and Shen, Sh., (2015), “Laboratory evaluation on the effectiveness of polypropylene fibers on the strength of fiber-reinforced and cement-stabilized Shanghai soft Clay”. Geotextiles and Geo membranes, pp.1-9.
 
-Hambirao, G.S. and Rakaraddi, P.G., (2014), “Soil Stabilization Using Waste Shredded Rubber Tyre Chips”. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering 11(1), pp.20-27.
 
-Kaneko, K., Orense, R.P., Hyodo, M. and Yoshimoto, N., (2013), “Seismic response characteristics of saturated sand deposits mixed with tire chips”. J. Geotechnical and Geo environmental Engineering, 139 (4), pp.633–643.
 
-Mashiri, M.S., Vinod, J.S., Neaz Sheikh, M. and Tsang, H., (2015), “Shear strength and dilatancy behaviour of sand–tyre chip mixtures”, Soils and Foundations, 55 (3), pp.517-528.
 
-Saride, S., Puppala, A. and Chikyala, S., (2013), “Swell-shrink and strength behaviors of lime and cement stabilized expansive organic clays”. Applied Clay Science. 85, pp.39–45.
 
-Signes, C.H., Garzón-Roca, J., Fernández, P.M., Torre, M.E. and Franco, R.I., (2016), “Swelling potential reduction of Spanish argillaceous marlstone Facies Tap soil through the addition of crumb rubber particles from scrap tyres”, Applied Clay Science 132, pp.768–773.