تحلیل اقتصادی ایجاد آزادراه تهران- شمال بر روستاهای پیرامونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

10.22034/road.2021.261785.1928

چکیده

از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی در جهان، ایجاد راه است، به همین دلیل هرچه احداث آزادراه‌ها و تکمیل زیر بناهای حمل‌ونقل در کشوری افزایش یابد آن کشور سریعتر مسیر توسعه و رشد اقتصادی را طی می‌کند. احداث آزادراه تهران-شمال که در ابتدا از آن با نام شاهراه تهران- شمال یاد می‌شد در دهه ۱۳۵۰مطرح بود و به علل مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین با نادیده گرفته شدن پروژه هایی از این دست و توسعه زیرساخت‌ها، فقدان آن و عدم دسترسی مناسب به این پروژه‌ها باعث تحمیل مسائل مختلفی در جوامع روستایی می‌شود. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر ساخت آزادراه بر روستاهای پیرامونی و نگرش ساکنان است. دراین‌راستا برای سنجش داده‌ها از متد تأثیر شاخصها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده SPSS و با روشpath analysisfh بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را خانواده‌های ساکن در چهار روستای کشار سفلی، سلقان، کشار علیا و سنگان(باغدره) تشکیل داده‌اند. در تهیه پرسش نامه پژوهش 30 شاخص لحاظ گردید که هر10 شاخص به صورت 3دسته زیر معیار، معیارهای؛ ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و رفاه اقتصادی هستند. در ادامه پرسش‌نامه بین جامعه هدف توزیع شد ازاینرو داده‌های اولیه پژوهش با فن پرسشگری به صورت میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد ایجاد یک راه و شریان اصلی، ارتباط مؤثری با نواحی مجاور خود دارد و نواحی روستایی را از انزوا خارج میکند. این اتفاق تأثیر شدیدی در تحولات اقتصادی- اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها