بررسی تاثیر افزایش تعداد وسایل نقلیه بر تصادفات مربوط به تخلفات سرعت و فاصله غیر مجاز (مطالعه موردی بزرگراه بوشهر- برازجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مازندران- سوادکوه- دوراهی آزادمهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

10.22034/road.2021.274055.1937

چکیده

در طول چند دهه اخیر، با توجه به گسترش راهها و افزایش وسایل نقلیه و به تبع آن افزایش سفرهای درون و برون شهری، مسأله تصادفات جاده ای و تخلفات رانندگی به یکی از مسائل و معضلات مهم کشور در بخش حمل و نقل جاده ای تبدیل گردیده است. در این پژوهش، میزان تاثیر افزایش تعداد وسایل نقلیه اعم از سواری، سنگین در بروز تخلفات سرعت و فاصله غیر مجاز منجر به تصادفات، در محور بزرگراه بوشهر _ برازجان به عنوان یکی از محورهای پرحادثه کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با استناد به آمار تخلفات ناشی از سرعت، فاصله غیرمجاز و تصادفات جاده ای(متغیرهای وابسته) و تعداد وسایل نقلیه(متغیر مستقل) در بزرگراه مذکوربه بررسی رابطه بین تعداد وسایل نقلیه با تعداد تصادفات، تخلفات ناشی از سرعت و فاصله غیرمجاز پرداخته شده است. بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه و همچنین با توجه به رابطه خطی در نمودار پراکنش بین متغیر وابسته و متغیر مستقل، از رگرسیون خطی استفاده شده است. اطلاعات مربوطه درسالهای متوالی (1393الی 1398) جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که افزایش تعداد وسایل نقلیه، 93 درصد برتعداد تصادفات، 83 درصد بر تعداد تخلفات ناشی از سرعت و 81 درصد بر تخلفات مربوط به فاصله غیرمجاز، تاثیر گذاشته است. همچنین با توجه به متغیرهای مستقل و با استفاده از معادله رگرسیون چند متغیره خطی، مدلی جهت پیش بینی تعداد تصادفات برای سال های آینده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها