ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت پل ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزش و توسعه فناوری - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 دانشگاه آزاد واحد پردیس

10.22034/road.2021.294412.1968

چکیده

پل ها از عناصر کلیدی حمل و نقل زمینی می باشند و با توجه به تعداد زیاد و هزینه هایی که برای ساخت آنها صرف شده است، تعمیر و نگهداری از این سرمایه های عظیم اهمیت فراوانی دارد. به دلیل محدودیت منابع مالی انتخاب و اولویت بندی پل ها برای تعمیر و نگهداری دارای پیچیدگیهای خاصی است. به همین دلیل امروزه در دنیا با بکارگیری نرم افزارهای سیستم مدیریت پل به روند تعمیر و نگهداری پل ها سرعت و دقت می بخشند. در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در ابتدا معیارها و پارامترهای تاثیرگذار بر مدیریت پل تعیین و سپس بر اساس نظر خبرگان اهمیت پارامترهای مذکورمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نهایتاً نتیجه گیری شد که "طراحی اصولی بر اساس آیین نامه ها" ،"کیفیت مصالح مصرفی" و "کیفیت و دقت در ساخت پل" به عنوان مهمترین معیارهایی هستند که باید قبل از شروع به بهره برداری پل بدانها توجه شود. همچنین پارامترهای تاثیرگذار در نرم افزار سیستم مدیریت پل عبارتند از "ایمنی کاربران"، "نوع، تعداد و شدت آسیب ها و خرابی ها" و "میزان هزینه تعمیر و نگهداری". بدین ترتیب معیارها و پارامترهای مورد نظر با توجه به اولویت تعیین شده می توانند در مدل های اولویت بندی و تخصیص بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها