بررسی رابطه علی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی بخش حمل‌و‌نقل بین-الملل، تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای اسلامی آسیای جنوب غربی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 UNIVERSITY OF MAZANDARAN

2 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/road.2022.322839.2013

چکیده

رشد اقتصادی، تجارت بین‌الملل و مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل بین‌الملل به عنوان سه متغیر مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که بررسی نحوه ارتباط آن‌ها حائز اهمیت است. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین سه متغیر مذکور در کشورهای اسلامی آسیای جنوب غربی منتخب از جمله ایران، در دوره زمانی 2000 تا 2017 می-پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه‌مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل بین‌الملل در کوتاه‌مدت وجود داشته اما در بلندمدت یک رابطه یک طرفه از مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل بین‌الملل به رشد اقتصادی برقرار است. علیت دوطرفه بین درجه باز بودن تجارت و مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل بین‌الملل در کوتاه‌مدت وجود داشته اما در بلندمدت هیچ‌گونه رابطه علی بین آن‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها