استفاده از مشارکت مردمی برای مدیریت ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده راهور

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22034/road.2022.320575.2010

چکیده

آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور نشان می‌دهد که مشکلات بسیاری در مدیریت ترافیک کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم آمادگی همکاری و مشارکت برای رفع مشکلات ترافیکی را دارند، بنابراین لازم بود تا تحقیقی انجام شود که میزان استقبال کارشناسان راهنمایی و رانندگی در خصوص جلب مشارکت مردم برای مدیریت ترافیک را نشان دهد. در این تحقیق یک نظرسنجی چند گزینه ای طراحی گردید تا نظرات تعداد 44 نفر از کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را در مورد امکان جلب مشارکت مردمی برای اعمال قانون رانندگان متخلف و ایمن‌سازی معابر بررسی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی افسران راهنمایی و رانندگی با جلب مشارکت مردمی برای اعمال قانون رانندگان متخلف موافق هستند، هر چند مجهز نمودن مردم به تجهیزات مستندسازی تخلفات را لازم می دانند. همچنین افسران راهور با مشارکت مردم برای ایمن سازی معابر موافق هستند. با توجه به موافقت افسران راهنمایی و رانندگی با جلب مشارکت مردمی، نهادهای دیربط با ترافیک می توانند افراد داوطلب و قابل اعتماد را برای مشارکت در مدیریت ترافیک جذب و سازماندهی نمایند. این افراد برای مشارکت در اعمال قانون رانندگان متخلف باید مجهز به تجهیزات مستندسازی تخلفات باشند.

کلیدواژه‌ها