بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج-کهکیلویه و بویر احمد-ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

10.22034/road.2022.325663.2025

چکیده

ر شرایط کنونی کشور مهمترین ضرورت استفاده از فناوری های نوین ساختمانی بدلیل نقش مهم آن در توسعه پایدار است. سرعت ساخت بالاتر نسبت به روش‌های سنتی موجب شده تا بتوان در زمان کمتر تعداد واحدهای بیشتری را آماده بهره‌برداری نمود. هدف تحقیق بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بصورت میدانی و پرسشنامه ای از روش نمونه گیری تصادفی بود. جامعه آماری تحقیق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر یاسوج بود. برای تخمین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شد، که تعداد نمونه برابر100نفر بود. و داده های تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد، مهمترین عوامل موثر در بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش به ترتیب از قویترین عامل تا ضعیفترین عامل بترتیب اولویت فناوری بام سبز، سیستم قاب ماندگار، پوشش های ساختمانی نانو، بتن بیولوژیکال، پنجره ها و دیوارهای ترموکرومیک، سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد ، نماهای دو پوسته، پانل های خورشیدی و تریدی پانل بودند.

کلیدواژه‌ها