تحلیل آسیب‌شناسی مکانی ترافیک در محدوده مرکزی شهر (مطالعه موردی شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

10.22034/road.2022.327167.2029

چکیده

بافت مرکزی شهر یاسوج به دلایلی چون تراکم جمعیت، تراکم مراکز تجاری، افزایش وسایل نقلیه، عدم برنامه ریزی مناسب شهری و ... دارای ترافیک سنگینی است. روش این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان حاضر در محدوده مرکزی شهر یاسوج می‌باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی و از میان شهروندانی که با وسایل نقلیه مختلف به محدوده مرکزی شهر وارد شده بودند صورت گرفت، با استفاده از کوکران تعداد 151 پرسشنامه تکمیل شده توسط و تعداد50 پرسشنامه تکمیل شده بین مدیران و کارشناسان ترافیک در سطح ادارات تابعه شهریاسوج به دست آمد. یافتهها حاکی از آن است که اکثر کارشناسان (80 درصد) مراکز تجاری و خدماتی را بعنوان مهمترین عامل مؤثر درترافیک می دانند. براساس نظرخواهی ازشهروندان ساکن درشهر یاسوج درمورد مهمترین عوامل ترافیک درمرکز این شهر، بیانگر آن است که عدم رعایت قوانین ومقررات، کمبود پارکینگ، ضعف مدیریت ونظارت روی ترافیک، تجمع مراکز اداری – خدماتی و تجارتی، نامناسب بودن زیرساخت های شبکه ارتباطی ازعوامل مهم ایجاد و تشدید ترافیک می باشد. شبکه ارتباطی شهر یاسوج برخلاف شهرهای قدیمی از بافت شطرنجی برخوردار است که حاکی از نوپا بودن شهر دارد از طرفی عرض خیابانها وکوچه های منتهی به آن کم عرض و فاقد انسجام خاصی است. نتایج تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که عوامل تجاری – خدماتی و اداری موجود در مرکز شهر بیشتر از سایر عوامل در ایجاد ترافیک مرکز شهر موثر است.

کلیدواژه‌ها