سنجش رابطه کیفیت خدمات راه با رضایت کاربران آن (مطالعه موردی: محور تهران – فیروزکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

10.22034/road.2022.329209.2031

چکیده

رضایت کاربران راه یکی از مهم‌ترین عوامل بیانگر سیستم حمل‌ونقل مطلوب کشورها محسوب می شود. اختلاف مابین انتظارات مسافر و عملکرد واقعی خدمات ارائه‌شده، موجبات نارضایتی مسافر را فراهم خواهد کرد و زمینه های رویگردانی وی را فراهم خواهد کرد؛ لذا بررسی رابطه کیفیت خدمات راه‌وترابری با رضایت کاربران راه امری حائز اهمیت و ضروری است. بدین منظور پژوهش مطالعاتی حاضر به‌صورت میدانی و با ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. معیارهای وجه قابل‌لمس، معیارهای قابلیت اعتماد (تضمین)، معیارهای پاسخگویی، معیارهای اعتماد و معیارهای دلسوزی و تعهد (همدلی) در سطح معنی‌داری قرار دارند. با دقت‌کردن به ضرایب متغیرهایی که دارای سطح معنی‌داری هستند، مشخص می‌گردد که تأثیر و نقش شاخص معیار‌های وجه قابل‌لمس در میزان اهمیت رضایت مسافرین بیشتر از بقیه شاخص‌های دیگر است. در نتیجه، وجود تجهیزات و امکانات فیزیکی لازم، ابزار و ماشین‌آلات کافی و سطوح قابل رویت و مناسب آسفالت راه بیشترین نقش را در رضایت مسافرین دارد.

کلیدواژه‌ها