مقایسه نتایج مدلهای رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نفوذپذیری روسازی بتن اسفنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه مهندسی عمران

10.22034/road.2022.321232.2011

چکیده

روسازی بتن اسفنجی می تواند بعنوان جایگزینی مناسب برای سایر روسازی ها در ترافیک سبک شهری کاربرد داشته باشد. با هدف توسعه استفاده از این نوع روسازی شناخت ویژگی های آن ضروری و دارای اهمیت است. از آنجا که میزان نفوذپذیری روسازی بتن اسفنجی مهمترین ویژگی عملکردی این نوع روسازی است، شناخت بیشتر این ویژگی و نحوه تاثیرپذیری آن از پارامترهای طرح اختلاط هدف این مطالعه است. به این منظور ترکیبهای مناسبی از نمونه های بتن اسفنجی با دانه بندی و نسبتهای آب به سیمان متفاوت به تعداد 36 نمونه ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. نسبت آب به سیمان جهت ساخت نمونه های آزمایشی در محدوده 28/0 تا 34/0 در ترکیب با سنگدانه های با حداکثر اندازه اسمی 5/9 میلیمتر، 5/12 میلیمتر و 5/19 میلیمتر انتخاب شده است. به منظور انتخاب مدل مناسب پیش بینی تغییرات نفوذپذیری مقایسه بین تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی صورت گرفته است. با استفاده از داده های بدست آمده از فعالیت آزمایشگاهی و بررسی برازش مدلها، مدل بهینه پیشنهاد شده است. مقایسه مدلها نشان داد که رگرسیون خطی در پیش بینی تغییرات نفوذپذیری بتن اسفنجی نتایج نزدیکتری را تولید کرده است. استفاده از رگرسیون خطی می تواند منجر به کاهش تعداد نمونه های آزمایش جهت دستیابی به طرح اختلاط بهینه برای بتن اسفنجی شود.

کلیدواژه‌ها