نویسنده = علی اکبری‌مطلق
بررسی مشخصات و ویژگی‌های آسفالت رنگی

دوره 25، شماره 91، تیر 1396، صفحه 77-86

ابراهیم میرزایی؛ سیدمحمد قائمی؛ علی اکبری‌مطلق