ارزیابی روند تغییرات فاصله ترمزگیری با سرعت وسیله نقلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی نوشیروانی بابل عمران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی عمران

چکیده

اصطکاک سطح روسازی یکی از مهمترین شاخص های روسازی است که علاوه بر ایمنی بر موارد دیگر مانند تولید صدا و راحتی رانندگی و... نیز تاثیرگذار است. با توجه به کاستی های موجود در این بخش و این که تا کنون اصطکاک سطح روسازی به صورت واقعی و میدانی در ایران اندازه گیری نشده است بنابر این در این پژوهش برای اولین بار در ایران دستگاه چرخ قفل شونده به صورت کامل از ابتدا طراحی و ساخته شده است. سپس با بررسی سه محور در شهر شیراز و با استفاده از آزمایش پاندول انگلیسی و آزمایش پخش ماسه واستفاده از روابط مراجع مختلف، نتایج دستگاه ساخته شده اعتباز سنجی گردیده است و سپس روند تغییرات فاصله ترمزگیری بر مبنای سرعت حرکت به دست آمده است. نتایج بیانگر تغییر عدد اصطکاک از حدود 70 تا 30 در سرعت 40 تا 120 کیلومتر بر ساعت است. این تغییر باعث افزایش حدود 300 درصدی فاصله ترمزگیری می گردد.

کلیدواژه‌ها