دوره و شماره: دوره 27، شماره 99، تابستان 1398، صفحه 1-200 
8. بررسی کارایی فنی خطوط قطار شهری تهران

صفحه 79-93

فروغ شادمان لاهیجی؛ فائزه شادمان لاهیجی؛ محمد جواد کاملی