دوره و شماره: دوره 23، شماره 85، زمستان 1394، صفحه 231-302 
2. بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل

صفحه 247-256

جمشید آقائی؛ آیدا مهرپژوه؛ مرتضی اسماعیلی