دوره و شماره: دوره 24، شماره 89، زمستان 1395، صفحه 209-291 
3. بررسی آزمایشگاهی بازیافت سرد آسفالت با امولسیون قیر رسی

صفحه 237-250

مصطفی کلانتری سرچشمه؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی‌سانیج