دوره و شماره: دوره 24، شماره 87، تابستان 1395، صفحه 81-142 
1. درپوش‌ منهول‌ها، معضلات و راهکارها

صفحه 81-92

مهرداد نصری؛ کیوان آقابیک؛ طهمز احمدپور