دوره و شماره: دوره 26، شماره 96، پاییز 1397 
17. بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت

صفحه 209-232

رعنا خوشدل نیت؛ مجید پرچمی جلال؛ مهدی روانشادنیا