کلیدواژه‌ها = ترک خوردگی ناشی از خستگی
تاثیر درجه نفوذ و دما بر روی مشخصات عملکردی قیر

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 81-90

10.22034/road.2022.319362.2006

وحید شیخی؛ مهدی قاسمی؛ ملیحه ساربان