فرم تعهد نامه نویسنده

فرم تعهدنامه نویسنده مسؤول/ نویسندگان مقاله

اینجانب ........................................................ نویسندة مسؤول مقاله ......................................................................................................................... از جانب خود و سایر نویسندگان همکار در نگارش مقاله فوق، گواهی و تأیید می‌نمایم که این مقاله قبلاً در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است. همچنین، تعهد می‌کنم که این مقاله صرفاً به منظور بررسی و چاپ به مجله جاده ارسال شده و تا پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی  به مجله دیگری ارسال نخواهد شد. این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می‌شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند، رعایت شده است.

نام و نام‌خانوادگی نویسنده مسؤول:                                                           تاریخ و امضا:

مرتبه علمی:

رشته تخصصی:

نام سازمان/ دانشگاه:

نام و مشخصات نویسندگان همکار: