ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮی ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪ‌ای ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ‌رﯾﻠﯽ و ﺷﺨصی (‌مطالعه موردی: مسیر تهران‌- پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

 قطارهای حومه ای نوعی از سیستم حمل و نقل ریلی مسافری است که با اهداف جابجایی مسافرین شهرهای کوچک و یا
شهرک های بین مسیر به کلان شهرها و یا اتصال حومه شهرها به مراکز آن شهرها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به منظور تحلیل رقابت پذیری ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪ ای ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ رﯾﻠﯽ و ﺷﺨصی در مسیر تهران- پرند از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد و برای مدل سازی از روش تحلیل سلسله مراتبی (
AHP) استفاده شد، معیارها یا شاخص های استفاده شده در این پژوهش با توجه به تاثیرگذاری آنها در انتخاب نوع وسیله نقلیه توسط افراد شامل ایمنی سفر، زمان سفر، هزینه سفر، راحتی، قابلیت اطمینان و سهولت دسترسی انتخاب شد و گزینه­ها و آلترناتیوهای انتخاب وسیله نقلیه شامل قطار حومه­ای، اتوبوس همگانی، تاکسی و سواری شخصی در نظر گرفته شد، برای جمع آوری داده­ها از روش نمونه­گیری تصادفی از میان جامعه آماری با استفاده از نظر سنجی از کاربران سیستم های حمل و نقلی محور مذکور و انجام مقایسات زوجی بین معیارهای تصمیم گیری و گزینه­های حمل و نقلی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله، ماتریس مقایسات زوجی معیارها و گزینه­های حمل و نقلی بر اساس معیارهای تصمیم گیری حاصل گردید و سپس وزن نسبی آنها مورد محاسبه قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد، گزینه قطار حومه ای به عنوان اولین گزینه انتخاب کاربران محور تهران پرند با 37.99 درصد و پس از آن گزینه، سواری شخصی با 34.86 درصد به عنوان دومین گزینه انتخاب کاربران و تاکسی با 15.83 درصد به عنوان سومین گزینه انتخاب کاربران و در نهایت اتوبوس با 11.32 درصد به عنوان چهارمین گزینه انتخاب افراد محور مذکور مد نظر هست.

کلیدواژه‌ها


-افندی زاده، ش. عبدالمنافی، س. ا­.، (1397)، " مدلسازی و تحلیل تقاضای سفر­" ، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی، (1393)، "آیین نامه ایمنی راه­های کشور­، جلد اول مبانی طرح راه ایمن"­، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
 
 -سید حسینی­، س. م.، (1380)، "برنامه­ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد"، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

 

-شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران­، (1397)، "­قطارهای حومه­ای"­، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
-شرکت عمران شهر جدید پرند، (1397)، "حمل و نقل ترافیک شهری"، شرکت عمران شهر جدید پرند.
 
              -عبدالمنافی، س. ا.­­، (­1395)­،"­تقاضا در حمل و نقل"­، جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 
-عبدالمنافی، س. ا.، (­1395)­،"­مبانی ارزیابی پروژه­های حمل و نقلی"­، جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 
-قدسی پور، ح.، (­1384)­،"­فرآیند سلسه مراتبی (AHP)­"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 -قلی­زاده، ف.، (1394)، "تحلیل اقتصادی توسعه پایدار مناطق شهری با قطارهای حومه­ای بر پایه الگوی TOD مطالعه موردی جاده تبریز آذرشهر"­، اولین کنفرانس معماری، شهرسازی و مهندسی عمران.
 -قهرمانی، ح. و منعمی، م.، (1393)، "روند مطالعات امکان سنجی قطارهای حومه­ای مطالعه موردی محور تهران- شهریار"­، چهاردهمین کنفرانس بین اللملی حمل و نقل و ترافیک.
 -مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، (1396)، "­کتابچه راهنمای حمایت از پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی"، شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران.
 -مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، (1396)، "­کتابچه راهنمای حمایت از پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی"، شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران.
 -موثقی جورشری، م. و مهردوست، ک.، (1395)، "اولویت بندی سیستم­های حمل و نقل عمومی و حومه شهری با استفاده از روش TOPSIS مطالعه موردی شهرقم"­، اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت موسسه آموزش عالی مهر، استان گیلان.
 -مین­باشی، ن. و کوبن، ف.، (1395)­، "تخمین تقاضای مسافر قطار حومه­ای تبریز - شهر جدید" دومین همایش شهرسازی ریل پایه در خصوص سهند تا افق 1420.