مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل‌های تک دهانه محافظت شده با سنگچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

وجود تکیه­گاه­های عمودی پل در مسیر رودخانه باعث ایجاد جریان­های سه­بعدی می­شود و می­تواند سبب ایجاد آبشستگی در محل پل­ها ­گردد و در نهایت تخریب پل صورت می­پذیرد. در مواردی که از پی­های عمیق استفاده نمی­گردد سطح آسیب­پذیری افزایش می­یابد. این نوع کوله­ها اغلب برای پل­های تک دهانه اجرا می­شوند و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری کننده از آبشستگی مانند پوشاندن بستر با مصالح مقاوم مثل سنگچین به عمل می­آید. منظور از بررسی­های حاضر ارایه مدلی مفهومی از تنش­های برشی موضعی بستر وارد بر زبری بستر ناهمگون در دهانۀ پل است. سازگاری جریان با تغییر در زبری مصالح سنگچین نسبت به مصالح بستر منجر به افزایش تنش­برشی بستر در مصالح بستر طبیعی محافظت نشده می­گردد و در نهایت عمق آبشستگی
تنگ­شدگی بیشتر از حالت بدون حفاظت سنگچین خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


- جاسمی زرگانی، ا. و کاشفی­پور، س.م.، (۱۳۹۶)،
"اثر شرایط جریان و عوامل هندسی آبشکن مستغرق در پایداری ریپ رپ"، فصلنامه علوم آب و خاک، سال (21)، شماره (3).
 
- دولتشاهی پیروز، م. و کریمی، ع.، (1396)، "راهنمای پیشگیری و تعمیر خرابی­های ناشی از آبشستگی در پل­ها"، شماره نشر: گ- 795، انتشارات: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.
 
- زراتی، م. (1386)، "دستورالعمل تثبیت بستر پل­های موجود"، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و شهرسازی.
- محجوب، ا. و گواشیری، ز.، (1394)، "راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل­ها"، ضابطه شماره 387، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 
- ناصریان، م.، مسجدی، ع.ر. و کمانبدست، ا.ع.، (1392)، "بررسی اثر قطرنسبی سنگچین بر پایداری سنگدانه­ها دراطراف تکیه­گاه پل بالدار در قوس 180 درجه"، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
 
- Adams, M.T., Schlatter, W., and Stabile, T., (2007), “Geosynthetic Reinforced Soil Integrated Abutments at the Bowman Road Bridge in Defiance County, Ohio.”, Proceedings of Geo-Denver 2007: Geosynthetics in Reinforcement and Hydraulic Applications, American Society of Civil Engineers, Reston, VA. pp. 1–10.
 
- FHWA, (2017), “Hydraulic Performance of Shallow ­Foundations for the Support of  Vertical-Wall Bridge Abutments”, PUBLICATION NO. FHWA-HRT-17-013.
 
- Lagasse, P.F., Clopper, P.E., Pagán-Ortiz, J.E., Zevenbergen, L.W., Arneson, L.A., Schall, J.D., and Girard, L.G. (2009) Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures, Hydraulic Engineering Circular No. 23. Report No. FHWA-NHI-09-111. Federal Highway Administration, Washington DC.
 
-­Melville, B.W., van Ballegooy, S., Coleman, S.E., and Barkdoll, B. (2006B), “Countermeasure Toe Protection at Spill-Through Abutments”, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 132, No. 3, pp. 235–245.
 
- Petersen, T.U., Sumer, M.B., Boegelund, J., Yazici, A., Fredsoee, J., and Meyer, K.E., (2015), “Flow and Edge Scour in Current Adjacent to Stone Covers,” Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 141, No. 4.