ارایه مدل پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت پروژه و ساخت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

طرح‏های عمرانی متعددی در سه دهه اخیر در کشور، طرح‏ریزی، اجرا و بهره‏برداری شده است. در این بین، فارغ از لزوم رعایت کلیه اصول مهندسی و اجرایی در مرحله طراحی و ساخت، پایش این پروژه‏ها با هدفارزشیابی طرح‏ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره‏وری آن‏ها در دوره عمر طرح، ضروری می‏نماید. متاستفانه با بررسی پیشینه تاریخی طرح‏های عمرانی در کشور، مشاهده می‏گردد که در تعدادی از این طرح‏ها مطالعات جامعی در مرحله مطالعات اولیه و تکمیلی صورت نگرفته است. لذا در دوران بهره‏برداری، اهداف تعیین‏شده در مرحله ایجاد طرح، محقق نشده است و خسارات مالی و زمانی زیادی متحمل دولت شده است. در حال حاضر در کشور، روش مشخصی جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی وجود ندارد. در این مقاله باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم تدوین مدلی جامع جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی در دوران بهره‏برداری، شرح خدمات همسان ارزیابی و پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی با تمرکز برروی طرح‏های عمرانی شهری ارایه خواهد شد. در این مقاله جمع‏آوری داده ها با استفاده از روش طوفان فکری و با استفاده از نظرات کارشناسان نخبه صورت گرفته است. این مدل می‏تواند به صورت یک الگوی عمومی جهت پایش طرح‏های عمرانی شهری در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- نظام فنی و اجرایی کشور، سازمان برنامه و بودجه، تاریخ دسترسی 20/8/1398، https://sama.mporg.ir.
 
- آبدارزاده، پ.، صفرزاده، ح.، فتوت، ب.، (1394)،
" شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه­ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری0 (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره هفتم، شماره دوم.
 
-Berim Nezhad, V. and Soleimanian, F., (2014), “Investigation of the socioeconomic and environmental effects of Taleghan dam using structural equation model SE. International Journal of Management and Development of Agriculture, 4(3),
pp.193-202.
 
-Jenatabadi, H.S. and Ismail, N.A., (2014), “Application of structural equation modelling for estimating airline performance”. Journal of Air Transport Management, 40, pp.25-33.
 
-Treasury Board of Canada Secretariat. (1999), “Program evaluation methods: measurement and attribution of program results”.
 
-Vedung, E., (2017), “Public policy and program evaluation”, Routledge.
 
-Wicker, R. B., Quintana, R., & Tarquin, A., (1999), "Evaluation model using fundamentals of engineering examination". Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 125(2), pp.47-55.
 
 -Stufflebeam, D. L., (2003), “The CIPP model for evaluation”. In International handbook of educational evaluation, Springer, Dordrecht. pp. 31-62.
 
- ابوالحسنی، ل.، شاهنوشی، ن.، طاهرپور، ح.، فاطمی، م.، علامه، ع. ‏الف.، (1396)، "بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‏های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی"، فصلنامه روستا و توسعه، سال بیستم، شماره سوم.
 
- نظام فنی و اجرایی شهرداری، شهرداری تهران، تاریخ دسترسی 20/8/1398، http://laws.tehran.ir.
 
-­(1990), “Introduction to CIPP Evaluation Pattern". Accessed on 1 August, http://ideaco.ir/mag.
 
 -Halachmi, A., (2002), “Performance Measurement, Accountability, and Improved Performance, Public Performance & Management Review”, 25:4, pp.370-374.
 
-Sørensen, A. Ø., Olsson, N. O., & Ekambaram, A., (2015), “Evaluation and learning–Experiences from a construction project in Norway”. Procedia Economics and Finance, 21, pp.510-517.
 
-Haddadi, A., Johansen, A., & Andersen, B., (2016), “A Conceptual Framework to Enhance Value Creation in Construction Projects”. Procedia Computer Science, 100, pp.565-573.
 
-Senouci, A., Ismail, A., & Eldin, N. (2016), “Time Delay and Cost Overrun in Qatari Public Construction Projects. Procedia Engineering, 164, pp.368-375.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Wang, Y., Han, Q., de Vries, B., & Zuo, J., (2016), “How the public reacts to social impacts in construction projects? A structural equation modeling study”. International Journal of Project Management, 34(8), pp.1433-1448.
 
-Niazi, G.  A., and Painting, N., (2017), “Significant factors causing cost overruns in the construction industry in Afghanistan”. Procedia Engineering 182­, pp.510-517.
 
-Oppong, G. D., Chan, A. P., & Dansoh, A., (2017), “A review of stakeholder management performance attributes in construction projects”. International Journal of Project Management, 35(6), pp.1037-1051.
 
-Peach, R. W. (Ed.), (1997), “The ISO 9000 handbook”. Malaysia: McGraw-Hill.