ارزیابی پارامترهای انسانی در قابلیت درک علائم ترافیکی (مطالعه موردی رانندگان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

هدف از علائم ترافیکی اطمینان از حرکت ایمن، قابل پیش بینی، کارآمد و مرتب رانندگان است. اشتباه در تشخیص تابلوی راهنمایی می‌تواند عواقب و پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. برای مثال بدفهمی در خصوص تشخیص تابلوهای هشداری می‌تواند سبب شود که راننده پیام هشداردهنده لازم را دریافت نکند. در تحقیق پیش رو یک جامعه آماری متشکل 768 نفر در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده شد. تمام تابلوهای اخباری، انتظامی و هدایت مسیر به تفکیک قرار داده شده و از 768 نفر تعیین شده پرسش‌هایی از قبیل درک، شناخت و آشنایی از تابلوها سوال گردید و درک اصلی افراد از تابلوهای سوال شده و مشکلات تابلوها با توجه به پاسخ سوالات معلوم گردید. با استفاده از این روش درک و آشنایی هر کدام از طبقات نسبت به تابلوها معلوم گردیده که در نتیجه بهترین نوع تابلوهای قابل درک معلوم می‌شود. در این پژوهش به وسیله پرسشنامه‌ی تعیین شده به قابلیت تشخیص تابلوها توسط رانندگان پرداخته شد تا میزان شناخت آن‌ها از تابلوهای راهنمایی و رانندگی به تفکیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور گروه‌های مختلف رانندگان بر حسب سن، مدرک تحصیلی، سابقه رانندگی و جنسیت پس از پاسخ به سوالات به روش آمارگیری از طریق نرم افزار spss تفکیک لازم صورت گرفت.با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید که افزایش تحصیلات با تشخیص انواع تابلوهای راهنمایی ارتباط مستقیم دارد. ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برای پاسخ درست و غلط افراد براساس تحصیلات ۰.۵۶ می‌باشد، یعنی با افزایش تحصیلات پاسخ‌ها درست افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها