شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان به مسافرت با شرکت های هواپیمایی (مطالعه موردی استان کرمانشاه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

حمل و نقل نیاز اساسی جامعه بشر به خصوص در کلان‌شهرها است که در آن، زیر بخش حمل و نقل هوایی جوان ترین، ایمن ترین و مدرن ترین شیوه حمل و نقل کلان‌شهرها است. اصولاً مسافران برای انتخاب یک شرکت هواپیمایی نیازمند اطلاعاتی درباره‌ی آن شرکت و خدماتش هستند. هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان در مسافرت با شرکت های هواپیمایی استان کرمانشاه می باشد، روش اجرای این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شهروندانی می باشد که برای مسافرت از شرکت های هواپیمایی استفاده می کنند که 6 شرکت هواپیمایی( آسمان، ایران ایر، شرکت زاگرس، قشم ایر، کاسپین، ایران ایرتور) در شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می گیرد که تعداد شهروندان تقریباً در طول هفته برابر با تقریباً 5000 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 291 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی، کیفیت خدمات، هدف از مسافرت و نحوه تهیه بلیط با تمایل به مسافرت رابطه ای معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها