بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن های توده سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش ژئوتکنیک و زیرساخت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

5 هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

6 کارشناس پژوهشی- مرکز تخپحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

استانداردها و معیارهای زیادی در ارتباط با موج شکن های توده سنگی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها بر پایه خصوصیات مهندسی مصالح مورد استفاده، تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های مختص به خود را ارائه داده‌اند. با توجه به این که این نوع موج شکن‌ها عمدتا از مصالح سنگی ساخته می‌شوند، شناخت خصوصیات مهندسی اعم از دوام داری و زوال و تخریب آن‌ها در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیط‌های دریایی در ارائه طبقه بندی‌های مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. موج شکن‌های توده سنگی ساخته شده در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر عمدتا بر اساس استانداردها، ضوابط و پیشنهادهایی که مربوط به کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند، ژاپن و آمریکا طراحی و ساخته شده‌اند. استفاده از این استانداردها سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی همچون عدم تطابق سنگ انتخابی با استانداردهای مورد اشاره و افزایش هزینه های اجرایی می شود. در این مقاله معیارهای lملی و و بین المللی جهت انتخاب سنگ در موج شکنها ارائه شده است. سپس با تمرکز بر معیارهای داخلی، به معرفی مهمترین شاخص های این معیارها برای هر نوع سنگ پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها