پایش سلامت ارزان قیمت پل ها با لحاظ کردن اثر تغییرات بار ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

اگرچه تاکنون سیستمهای پایش سلامت سازه پیشرفت های قابل توجهی کرده اند، با این حال بسیاری از این سیستم ها گران قیمت می باشند. سیستمهای ارزان تر معرفی شده نیز دارای تعداد زیادی سنسور می باشند که به علت قیمت بالای سخت افزار، در کشور ما هنوز رایج نشده اند. لذا کاهش تعداد سنسورها می تواند گامی رو به جلو جهت کاربردی شدن این سیستمها در کشور باشد. در این مقاله یک روش شناسایی خسارت ارزان قیمت بر مبنای پردازش سیگنال معرفی شده است. جهت شناسایی خسارت تنها از یک سنسور استفاده شده است. لذا از آنجا که کاهش تعداد سنسورها ممکن است از دقت روشهای شناسایی خسارت بکاهد، در ابتدا چند روش پردازش سیگنال سنتی و نوین مورد مطالعه قرار گرفته اند تا مناسب ترین روش یافت شود. سپس دو شاخص خسارت جدید بر مبنای پراکندگی فرکانسها ارائه شده اند. نوسانات شاخص خسارت تحت تغییرات بار عبوری با استفاده از تحلیل سری زمانی کاهش پیدا کرده است. در نهایت نیز یک معیار برای تفکیک حالت سالم و آسیب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر فرکانس پارامتر مناسبی برای شناسایی خسارت نیست و به جای آن پراکندگی فرکانس ها می تواند به عنوان جایگزین به کار رود.

کلیدواژه‌ها