ارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه نقشه برداری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران‌، دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان‌، بیرجند، ایران

10.22034/road.2021.103504

چکیده

رشد سریع جمعیت، گستردگی جغرافیایی شهرها را بدنبال دارد. در چنین شهرهایی سیستم حمل و نقل درون شهری اهمیت ویژه یافته و به نحوی طراحی می گردد که حداکثر کارایی را در سرویس دهی به شهروندان داشته باشد. بدین منظور بیشتر مدیریت ترافیک جاری مدنظر بوده و بخش دیگری از ترافیک شهری یعنی ترافیک ساکن (وسایل نقلیه پارک شده) و نیز اثرات آن بر ترافیک جاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات عمده در مدیریت ترافیک، مدیریت ترافیک ساکن است که امروزه به عنوان یکی از معضلات اصلی شهرهای بزرگ درآمده است؛ در شهرستان بیرجند نیز به دلیل رشد جهشی شهر به لحاظ وسعت و جمعیت در سال های اخیر و عدم برنامه ریزی برای این رشد جهشی در مناطق مرکزی شهر، مشکلاتی را متوجه همشهریان نموده است. یکی از مهمترین این مشکلات ترافیکی بحث ترافیک ساکن و پارکینگ خیابان های مرکزی شهر می باشد. در این تحقیق توسعه مدل های موجود ترافیک ساکن برای منطقه تجاری و بافت قدیمی شهر صورت گرفته و چارچوب های پیاده سازی آن تعریف گردید. در این راستا، مطالعه موردی برای خیابان حکیم نزاری بیرجند انجام شد. پس از مدلسازی مساله، نمونه برداری میدانی انجام، سپس تحلیل های آماری بر اساس آن صورت گرفته و الگوی پارکینگ منطقه تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر فضای پارک حاشیه ای موجود توسط متقاضیان بلند مدت اشغال می شود که مربوط به صاحبان مراکز تجاری و مسکونی حاشیه خیابان می باشد و سهم متقاضیان سفرهای با هدف خرید کم می باشد.

کلیدواژه‌ها


-پورسینا، ب.، (1395)، "مدیریت پارکینگ­ها و نقش آن در بهبود حمل و نقل ترافیک شهری"، دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران.­
-شاهی، ج.، (1388)، "مهندسی­ترافیک"، مرکز نشر دانشگاهی".
-حاتمی، ی.، بختیاری کمری، ج.، (­1395)، "مکان­یابی پارکینگ­های طبقاتی با استفاده از روش AHP و شاخص هم پوشانی وزنی در محیط GIS مطالعه موردی محله کلپا و آقاجانی بیک همدان"، چهارمین کنگره بین­المللی عمران­، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.
-خاکسار، ح. و اعتصام، ه.، (1387)، "بررسی موضوع ترافیک ساکن و نحوه مدیریت آن در کلان شهرها"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور.
- "راهنمای روش­های مدیریت پارک حاشیه­ای در معابر شهری"، (1386)، معاونت عمرانی دفتر حمل ونقل دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
-سلطان محمدی، ن.، گودرزی، ا. مومنی، س. سلطان محمدی، ن.، (1396)، "مکانیابی پارکینگ طبقاتی و نقش آن درکاهش ترافیک با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: مرکزشهرملایر)"، فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی.
-شیرگیر، ب.، موسوی راد، ر.، (1395)، "ترافیک شهری و ارایه راهکارها برای مدیریت آن"، اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران.
-صحاف، س.ع.، چوغونی، م. و اباذری طرقبه،  ن.، (1395)، "راهکارهای مدیریت پارکینگ حاشیه­ای با استفاده از روشAHP در شهر مشهد نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران.
-فردوس­نیا، خ. و بختیار، ن.، (1396)، "مکان­یابی پارکینگ­های طبقاتی در سطوح شهری"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری ومدیریت بحران،
مکان­یابی­پارکینگ­های­ طبقاتی­در­سطوح-شهری.
-قریب ، ف.، (1389)، "شبکه ارتباطی در طراحی شهری"، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
-کاظمی، آ. (1395)، "تعیین تاثیر قیمت­گذاری پارکینگ حاشیه­ای در مراکز شهری بر انتخاب شیوه حمل و نقل کاربران، پایان نامه ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
-شعار­، ک.، کاظم­نژاد، ل.، (1392)، "موازنه عرضه و تقاضای پارکینگ به منظور مدیریت سیستمهای حمل و نقل مطالعه موردی شهر زنجان"، سیزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقلو ترافیک.
-محمدیان، پ. اسدی، م.ب.،  مبینی، ز.، (1390)، "بررسی و ضعیت ترافیک ساکن در معابر محدوده شهرداری منطقه یک"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
-محمودی­میمند، م.، (1392)، "اولویت بندی نواحی ترافیکی برای احداث پارکینگ­های غیرحاشیه­ای با استفاده از روش سلسله مراتبی ­(AHP)،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  موسسه آموزش عالی غیر­انتفاعی و غیر دولتی شمال - آم - دانشکده فنی.
-معتمدی مهر، ا. طالبی، گ. (1395)، "امکان سنجی ایجاد پارکینگهای عمومی در محدوده بلافصل پیاده راه بخش مرکزی (میدان حشمت)"، فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری.­
 
 
 
 
 
 
 
 
-ملکی، س. زارعی، ر.، (2012)، "ارزیابی و مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی"، شهر اهواز، جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(3), ص.60-62.
-میربهاء، ب. کاظمی، آ. عبدی کردانی، ع.، (1397)، "بررسی تاثیر هزینه پارکینگ حاشیه­ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین)"، مهندسی حمل و نقل, سال نهم، ص.343-356.
-Bhatt, B., Kumar, V., & Gandhi, F. J. I. J. o. E. R., (2014), “A Study on Parking Needs at Intersections–Case of Surat TP Schemes. (3), pp.449-452.
-Gallagher, J., Gill, L. W., & McNabola, A. J. A. e., (2011), “Optimizing the use of on-street car parking system as a passive control of air pollution exposure in street canyons by large eddy simulation”, 45(9), pp.1684-1694.
-Institute, U. L., Association, N. P., & Stein­, M., (2007), The Dimensions of Parking.
Patel, H., Bhatt, K., & Parmar, N., (2016), “Parking Facility Design for Different Corridor of Anand City”.
-William, R. M., Roger, P. R., & Elena, S. P. (1990), “Traffic engineering. New Jersey: American Prentice-Hall Company, pp.123-124
-Xu, Z., (1999), “urban environment planning”, in Wuhan technicalun of surveying & mapping press.