بررسی رابطه معناداری مؤلفه های تصادفات برون شهری با تعداد فوتی ها (مطالعه ی موردی: استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس-شرکت مهندسین مشاور طرح هفتم

چکیده

نرخ تصادفات در ایران با توجه به آمارهای منتشر شده ، حدود بیست برابر و نرخ مرگ و میر، بیش از دو برابر میانگین جهانی یعنی 20 نفر به ازای هر 100000 نفر است. این آمار تکان دهنده کافیست تا در مورد نگرش به تصادفات و تبعات بعد از آن تجدید نظری اساسی کرده و در برنامه ریزی های کلان این مهم را در نظر بگیریم. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش کمی-تحلیلی است. پس از جمع آوری آمار فوتی های تصادفات برون شهری استان فارس طی سه سال متوالی (1394 الی1396) به وسیله سازمان پزشکی قانونی استان فارس به بررسی رابطه ی معناداری میان 5 مؤلفه ی جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و شغل متوفیان با تعداد فوت شدگان در تصادفات با استفاده از روش تحلیلی آزمون خی دو تک متغیره پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که افراد با جنسیت مذکر، متأهل، با میزان تحصیلات پایین، در سنین جوانی و دارای مشاغل آزاد از دیگر مسافران برون شهری در استان فارس سهم بیشتری در فوتی های تصادفات داشته اند.

کلیدواژه‌ها