ارزیابی پارامترهای انسانی در قابلیت درک علائم ترافیکی (مطالعه موردی: رانندگان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف از علائم ترافیکی اطمینان از حرکت ایمن، قابل پیش بینی، کارآمد و مرتب رانندگان است. اشتباه در تشخیص تابلوی راهنمایی می‌تواند عواقب و پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. برای مثال بدفهمی در خصوص تشخیص تابلوهای هشداری می‌تواند سبب شود که راننده پیام هشداردهنده لازم را دریافت نکند.­ در تحقیق پیش رو یک جامعه آماری متشکل 768 نفر در گروه­های مختلف مورد بررسی قرار داده شد. تمام تابلوهای اخباری، انتظامی و هدایت مسیر به تفکیک قرار داده شده و از 768 نفر تعیین شده پرسش­هایی از قبیل درک، شناخت و آشنایی از تابلوها سوال  گردید و درک اصلی افراد از تابلوهای سوال شده و مشکلات تابلوها با توجه به پاسخ سوالات معلوم گردید. با استفاده از این روش درک و آشنایی هر کدام از طبقات نسبت به تابلوها معلوم گردیده که در نتیجه بهترین نوع تابلوهای قابل درک معلوم می­شود. در این پژوهش به وسیله پرسشنامه­ی تعیین شده به قابلیت تشخیص تابلوها توسط رانندگان پرداخته شد تا میزان شناخت آن­ها از تابلوهای راهنمایی و رانندگی به تفکیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور گروه‌های مختلف رانندگان بر حسب سن، مدرک تحصیلی، سابقه رانندگی و جنسیت پس از پاسخ به سوالات به روش آمارگیری از طریق نرم افزار SPSS تفکیک لازم صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل مشخص گردید که افزایش تحصیلات با تشخیص انواع تابلوهای راهنمایی ارتباط مستقیم دارد، سابقه رانندگی با تشخیص انواع تابلوهای راهنمایی ارتباط معکوس دارد، ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برای پاسخ درست و غلط افراد براساس تحصیلات
۰.۵۶می­باشد، یعنی با افزایش تحصیلات پاسخ­ها درست افزایش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


-Al-Madani, H., and Al-Janahi, A. R., (2002), “Assessment of drivers’ comprehension of traffic signs based on their traffic, personal and social characteristics.” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd, 5(1), pp.63–76.
 
-Bayam, E., Liebowitz, J., and Agresti, W. (2005), “Older drivers and accidents: A meta analysis and data mining application on traffic accident data.” Expert Systems with Applications, 29(3), pp.598–629.
 
-Borowsky, A., Shinar, D., and Parmet, Y. (2008), “Sign location, sign recognition, and driver expectancies.” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd, 11(6), pp.459–465.
 
-Carlson, P. J., Pike, A. M., Miles, J. D., Ullman, B. R., Stevens, R., and Borchardt, D. W., (2010), "evaluation of traffic control devices", year 2013. Type of Report and Period Covered Unclassified.
 
-Fang, W., (2007), “Study on signs comprehension and driving safety based on drivers’ psychology perception‏.” Research Institute of highway, MOC, NO. 8, Xitucheng Rd., Haidian District, Beijing­‏.
 
-Forbes, T. W., and Holmes, R. S., (1940), “legibility distances of highway destination signs in relation to letter height, letter width, and reflectorization” Highway Research Board Proceedings, 19.
-Gholam-ali, B., and Ahmadiyan, S., (2014), “Optimal traffic signage can be accessed quickly by using a demonstration service for drivers.” 13th International Conference on Transport and Traffic Engineering, Tehran, Vice-President and Transport and Traffic Organization.
 
-Hesami, S., and Eteghaei, M., (2016), "Developing a Model to Assess the Readability of Route Signals Based on Driver Expectations", Journal of Transportation.
 
-Ou, Y. K., and Liu, Y. C., (2012), “Effects of sign design features and training on comprehension of traffic signs in Taiwanese and Vietnamese user groups.” International Journal of Industrial Ergonomics, 42(1), pp.1–7.
 
-Razzak, A., and Hasan, T., (2010), “Motorist understanding of traffic signs: a study in Dhaka city.”
 
-Seyed-moradi, A., Rabani-khorasghani, R., Yazd-khasti, B., Adibi-sadeh, M., (2008), “Investigating the Socio-Cultural Factors Affecting People's Participation in the Parliamentary Elections (1979-2003), (a Survey Survey in Dare Shahr City).” Master thesis, Esfahan University.
 
-Sadat Hoseini, S. M., and M. S., (2009), “The Study of Fatal Highway Accidents’ Causes (A Case Study of Esfahan),” Traffic management studies.
 
-Shinar, D., and Vogelzang, M., (2013), “Comprehension of traffic signs with symbolic versus text displays.” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd, 18, pp.72–82.
 
-Tabrizi, A., (2003), “Rule of Installation of Vertical Traffic Signs (General). Erf Publications of Iran”.
 
-Traffic Department of tehran, (2019), Iran.
 
-Viseh, A., Roozbeh, M., and Chachi, J., (2016). “Research method and statistical tests.” Master thesis, Semnan University.