ارتباط تخلخل و چگالی بر اندیس بار نقطه‌ای سنگ آهن مگنتیت - مطالعه موردی: معدن سرویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ژئوتکنیک و تونل شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه

2 دانشگاه آزاد، اسلامی، واحد محلات

چکیده

یکی از پارامترهای بسیار مهم در تحلیل پایداری شیب نهایی معادن و یا تونل‌ها، پارامترهای مقاومتی سنگ بکر نظیر مقاومت فشاری است. خواص فیزیکی سنگ مانند تخلخل و چگالی به‌ عنوان یکی از پارامترهای فیزیکی در سنگ و تأثیرگذار بر مقاومت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو برقراری رابطه میان خواص فیزیکی و مقاومت سنگ می‌تواند راهکاری ابتکاری و آسان جهت تخمین مقاومت مکانیکی سنگ‌ها باشد.
در این مقاله سعی شده با انجام آزمایش‌های ساده صحرایی و برقراری رابطه میان آن‌ها فرمولهایی ارائه شوند که انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی پر هزینه و وقت گیر که گاهی در صحرا ممکن نیست، با آزمایش‌های ساده جایگزین گردد. این آزمایش‌ها بر روی 37 نمونه سنگ آهن مگنتیت با تخلخل و چگالی‌های متفاوت برای هر آزمایش انجام پذیرفته است. نمونه‌ها از معدن سرویان نزدیک دلیجان تهیه شده‌اند. نتایج آزمایش‌ها دوبه‌دو با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا تأثیر آن‌ها بر یکدیگر مشخص گردید. در نهایت با ترکیب دو متغیر تخلخل و چگالی به صورت یک متغیر مستقل، معادله‌ای لگاریتمی با ضریب همبستگی 0.89 پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها