ارتباط تخلخل و چگالی بر اندیس بار نقطه‌ای سنگ آهن مگنتیت (مطالعه موردی: معدن سرویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌محلات، محلات، ایران

چکیده

یکی از پارامترهای بسیار مهم در تحلیل پایداری شیب نهایی معادن و یا تونل‌ها، پارامترهای مقاومتی سنگ بکر نظیر مقاومت فشاری است. خواص فیزیکی سنگ مانند تخلخل و چگالی به‌ عنوان یکی از پارامترهای فیزیکی در سنگ و تأثیرگذار بر مقاومت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو برقراری رابطه میان خواص فیزیکی و مقاومت سنگ می‌تواند راهکاری ابتکاری و آسان جهت تخمین مقاومت  مکانیکی سنگ‌ها باشد. در این مقاله سعی شده با انجام آزمایش‌های ساده صحرایی و برقراری رابطه میان آن‌ها فرمولهایی ارائه شوند که انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی پر هزینه و وقت گیر که گاهی در صحرا ممکن نیست، با آزمایش‌های ساده جایگزین گردد. این آزمایش‌ها بر روی 37 نمونه سنگ آهن مگنتیت با تخلخل و چگالی‌های متفاوت برای هر آزمایش انجام پذیرفته است. نمونه‌ها از معدن سرویان نزدیک دلیجان تهیه شده‌اند. نتایج آزمایش‌ها دوبه‌دو با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا تأثیر آن‌ها بر یکدیگر مشخص گردید. در نهایت با ترکیب دو متغیر تخلخل و چگالی به صورت یک متغیر مستقل، معادله‌ای لگاریتمی با ضریب همبستگی 89/0 پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


- ارشدنژاد، ش.، عرب، م. ج.، (1397)­، "ارتباط تخلخل و چگالی بر مقاومت کششی (برزیلی) سنگ آهن مگنتیت (مطالعه موردی: معدن سرویان)"، فصلنامه علمی جاده، شماره 95، ص.159-151.
 
-بهی، ن.، (1386)، "ارایه رابطه تجربی بین مقاومت فشاری تک‌محوره و پارامترهای رفتاری توده سنگ مطالعه موردی: معدن مس سونگون"، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ص.154-149.
 
-شمس‌الدین سعید، م.، معارف‌وند، پ.، اورنگی، ف.، (1393)، "پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوره سنگ با استفاده از روشهای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی"، کنفرانس ملی علوم معدنی. 
 
-علی آبادی، م. ع.، خدامی، م.، کرمی، م.، (1390)­، "مطالعات مقدماتی زمین شناسی و کانی شناسی معدن آهن سرویان"، چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی.
 
-عرب، م.ج.، (1395)،"بررسی خواص فیزیکی بر اندیس بار نقطه‌ای و سختی اشمیت سنگ آهن – مطالعه موردی: معدن سرویان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات.
 
-فهیمی فر، ا.، (1380)، "آزمایشات مکانیک سنگ"، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، جلد اول.
 
-Bieniawski.  Z. T, (1975), “The Point- Load test in geotechnical practice, Engineering Geology”, Volume 9, Issue 1, pp. 1–11.
 
-Broch, E., Franklin, J.A., (1972), “The point-load strength test, Int.  J.  Rock Mech”.  Min.  Sci.  & Geomech.  Abstr. , pp. 669-698.
 
 -Broch, E., Franklin, J. A., (1972), “The Point-Load Strength Test, Int”.  J.  Rock Mech. Min.  Sci.  Volume 9, Issue 6,
pp. 669–676.
 
-Hassani, F.P., Scobie, M. J., Whittaker, B. N., (1980), “Application of the point-load index test to strength determination of rock and proposals a new size-correction chart”, Proc.  21st U. S. Symp.  On Rock Mechanics, Rolla, Missouri, pp. 543-553.
 
-Reichmuth, D.R., (1968), “Point- Load testing of brittle materials to determine tensile strength and relative brittleness, Proc”. 9th Symp, On Rock Mechanics, University Of Colorado, pp. 134-159.