نااطمینانی نرخ ارز و ارزش افزوده بخش حمل‌و‌نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم اقتصادی، دانشگاه اراک، شهر اراک، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بخش حمل‌و‌نقل در ساختار اقتصادی کشور و ضرورت توسعه این بخش بمنظور توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادی، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز از طریق کاهش تجارت بر ارزش‌افزوده بخش‌حمل‌و‌نقل است. محدوده زمانی پژوهش سال‌های 96-1370 است. بمنظور برآورد ضرایب الگوی خودتوضیح برداری بیزین به کار گرفته شده است و برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز از رویکرد واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته استفاده شده‌است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز در دوره مورد برررسی تاثیر منفی و از نظر آماری معناداری بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌و‌نقل ایران داشته است. همچنین، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و از نظر آماری معناداری بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌و‌نقل داشته‌اند، شاخص قیمت بخش حمل‌و‌نقل نیز تاثیر مثبت بر ارزش‌افزوده این بخش داشته، اما ضریب برآورد شده از نظر آماری معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها