بررسی روشهای ارزیابی مقاومت لغزشی شبکه راه های آسفالتی و تعیین روش اصلاح تغییرات فصلی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و رئیس بخش راه و روسازی

چکیده

تغییرات فصلی مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی یک پدیده مکرر است که توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر تغییرات فصلی در مناطق مختلف جغرافیایی دلیل مقادیر مختلف بارندگی متغیر است. در طول ماه های تابستان، به خصوص در طول زمانهای طولانی خشک، تراشه های کوچک سنگ روی سطح به طور مداوم در اثر حرکت خودروها به ذرات ریز آرد مانند تبدیل شده و به عنوان یک عامل پرداخت کننده عمل می کند. در طول باران های طولانی (ماه های زمستان)، مواد بسیار ریز از بین می روند و شن و ماسه های سنگین تر و زبر تر بجا می مانند که مانند سمباده عمل صیقل دهی را انجام می دهند، در نتیجه مقاومت لغزشی سطح را ایجادکردن بافت درشت افزایش می دهد. تعداد متغیرهای زیادی بر روی اندازه گیری مقاومت لغزشی تأثیر گذارند. هنوز این امکان وجود ندارد که به طور کامل تأثیرات احتمالی عوامل مختلف تأثیرگذار بر تغییرات فصلی مقاومت لغزشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری دقیق تغییرات فصلی در مقاومت در برابر لغزش یک کار نسبتاً پیچیده است. این مقاله به معرفی و بررسی روشهای مختلف اصلاح فصلی مقاومت لغزشی موجود در دنیا پرداخته و امکانسنجی استفاده از آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها