ارزیابی اثربخشی ایجاد روشنایی در کاهش تصادفات شبانه راه‌های برون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق اثربخشی ایجاد روشنایی شبانه در راه‌های برونشهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور تعدادی از راه‌های برون شهری استان ایلام انتخاب که دو محور به عنوان گروه اصلاحی و دو محور به عنوان گروه مقایسه انتخاب شده است. داده‌های تصادفات چهار سال مربوط به این محورها گردآوری و این داده‌ها بر اساس روش مطالعه قبل و بعد با گروه مقایسه برای بررسی کاهش تصادفات و روش فایده/هزینه برای بررسی اقتصادی، تحلیل شده‌اند. برای تخمین دقیق اثربخشی، تصادفات پیشبیی‌شده در سایت‌های اصلاحی و مقایسه بکار رفته که این پیشبینی‌ها با استفاده از مدل پیشبینی تصادفات در راه‌های دوخطه برونشهری بدست آمده است. نتایج بدست آمده با استفاده از ضریب بهبود تصادف (CMF) مربوط به ایجاد روشنایی و طبق روش کالیبره کردن مدل، برای شرایط محلی کالیبره شده است. با اعمال این مراحل، نتایج بدست آمده، کاهش 28 درصدی فراوانی تصادفات شبانه پس از ایجاد روشنایی را نشان می‌دهد. معناداری این کاهش از لحاظ آماری نیز مورد سنجش قرارگرفته و آزمون معناداری آماری نشان از دقت نتیجه بدست آمده در سطح اطمینان 90 درصدی دارد. برای ارزیابی اقتصادی این اقدام‌اصلاحی، روش فایده/هزینه بکار رفته است. نتایج ارزیابی اقتصادی ایجاد روشنایی در این تحقیق نشان می‌دهد که ایجاد روشنایی در بهبود ایمنی موفق بوده زیرا نسبت فایده به هزینه کل آن در دوسایت اصلاحی برابر 1700 به 1 است. این مقدار نشان می‌دهد که منافع بدست آمده در ارزش ریالی، بسیار بیشتر از هزینه‌های سالیانه ایجاد روشنایی طی یک دوره 15 سالانه بوده و نزدیک به 1700 برابر است.

کلیدواژه‌ها